Rekrutacja 2018/2019 oddział przedszkolny - Informacje

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się w lutym br.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2012, 2013, 2014 i 2015.

Informacje ogólne:

 1. Prowadzenie przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach adresowana jest
  do mieszkańców miasta Radomia.

 1. Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece
  i wychowaniu dzieci.

 1. Do przedszkoli oraz zlokalizowanych
  w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, tj. od 3 do 6 roku życia. W latach kolejnych rodzice składają  deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego  uczęszcza wychowanek, dziecko bierze udział w naborze elektronicznym.

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym
  w przedszkolu/szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 1. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w przedszkolu/szkole podstawowej.

 1. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Radomia wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego dziecko zostanie przyjęte.

 1. Wzorem lat ubiegłych rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych i oddziałów zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu
  nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl – zakładka: Nabór
do przedszkoli.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie przedszkoli/szkół podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole/szkoła podstawowa umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem/szkołą podstawową tzw. „pierwszego wyboru”.

 1. Ewidencja wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe trzy-,  cztero-, pięcio- i sześciolatków, wskazane przez dyrektorów w ofertach przedszkoli oraz szkół podstawowych.

 1. Do przedszkola, w uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc                            w placówce, mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku (rocznik 2016) oraz dzieci spoza Radomia. Rodzice tych dzieci mogą starać się o zapisanie ich
  do przedszkoli po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

W przypadku, gdy w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych
w szkołach podstawowych pozostaną, po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji, wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w placówkach uczestniczących
w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/jedną szkołę podstawową, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej jako „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”.

Ważne pojęcia:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – przedszkole/szkoła podstawowa, do którego rodzice chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” – formularz podania do wypełnienia przez rodziców przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej.

„Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – dokument wydany przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego zlokalizowanego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:

 1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, wydrukować wraz z oświadczeniami dotyczącymi zaznaczonych w formularzu kryteriów, podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
 2. otrzymać wersję papierową wniosku oraz stosownych oświadczeń
  w przedszkolu/szkole podstawowej, wypełnić, podpisać i złożyć
  w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
 3. wydrukować wniosek oraz stosowne oświadczenia z Portalu dla Rodziców, wypełnić odręcznie i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;

Wypełniając „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” należy wskazać przedszkole/szkołę podstawową, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole/szkołę podstawową pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko
nie zostało przyjęte do „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru”.

Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych usytuowanych
w innych budynkach oraz oddziałach przedszkolnych „pięciogodzinnych” zlokalizowanych w szkołach podstawowych znajduje się w ofercie każdej placówki.

Po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
do przedszkola/szkoły podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów
w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu/szkole podstawowej
.

Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego przedszkola/szkoły podstawowej niż „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” (wersję papierową) z  „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru” i złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej przez system.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Po zakończeniu I etapu naboru będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca
do placówek, które posiadają wolne miejsca.

Na stronie internetowej www.oswiatawradomiu.pl - zakładka: Nabór do przedszkoli publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.

Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału
w rekrutacji elektronicznej do przedszkoli.

Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub oddziału specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53:

 • wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącego tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału - pokój 268);
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego - tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 7 lat (rok urodzenia 2011 r.) i od 1 września 2018 r. powinny rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Decyzję
  o odroczeniu wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko jest zameldowane.


Rekrutacja dzieci zmieniających przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola/szkoły podstawowej niż placówka, do której dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane
do przedszkola/szkoły podstawowej po raz pierwszy. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/szkole podstawowej nie jest dla niego zarezerwowane.

Tryb odwołania od wyników rekrutacji

        W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

        Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

         Rodzice kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

        Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia
i powiadamia rodziców kandydata o rozstrzygnięciu.

        Rodzice kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują:

­    kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), tzw. kryteria ustawowe,

oraz

­    kryteria określone w uchwale Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 27 marca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2017 r. poz. 3139), tzw. kryteria lokalne.

 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do formularza określone
  w uchwale dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek,
  nie uwzględnia danego kryterium.
L.p. Kryteria Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu
z tych kryteriów nadano wartość 65 pkt.

2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko. 32 pkt
2. Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun albo rodzice/prawni opiekunowie mieszkają w Radomiu
i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia.
16 pkt
3. Zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej. 8 pkt
4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. 4 pkt
5. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola. 2 pkt
6. Dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną). 1 pkt

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy - Prawo oświatowe)

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy - Prawo oświatowe).

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do formularza: 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe)

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 1. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata orzeczenia wydanego ze względu na jego niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności.

 1. Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia jednego lub obydwojga rodziców kandydata, wydanego ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

 1. Oświadczenie o posiadaniu przez rodzeństwo kandydata orzeczenia wydanego
  ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności.

 1. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.

 1. Oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t. j. Dz.U.
  z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

W przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości złożonych oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać do wglądu dokumentów
w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r.)

 1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/ wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym bądź prowadzeniu działalności gospodarczej.

 1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Radomia.

 1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka
  w przedszkolu.

 1. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców/prawnych opiekunów z kryterium
  w § 1 pkt 4 i 5, tj.

„ 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej
na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania w pobliżu placówki „pierwszego wyboru” lub położonej najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych

w roku szkolnym 2018/2019

Data Etap rekrutacji
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
15 lutego 22 lutego 
godz. 10.00
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

24 lutego

godz. 8.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

26 lutego

godz. 8.00

12 marca

godz. 12.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola i złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

16 marca

godz. 10.00

23 marca

do godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole,
do której dziecko zostało zakwalifikowane.

26 marca

godz. 10.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 26 marca

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

23 kwietnia

godz. 8.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

23 kwietnia czerwca

godz. 8.00

30 kwietnia

godz. 12.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

8 maja

godz. 10.00

16 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole,
do której dziecko zostało zakwalifikowane.

17 maja

godz. 10.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 17 maja Procedura odwoławcza.
od 17 maja do 31 sierpnia Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkoli/ oddziałów przygotowania przedszkolnego
w szkołach  podstawowych po II turze.