PROJEKTY EDUKACYJE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to Rządowy Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych
i technicznych wśród uczniów. Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. W ramach programu #Laboratoria Przyszłości sala nr 16 wyposażona została w nowe stoły warsztatowe, krzesła, narzędzia do obróbki drewna i metalu. Zakupione zostały materiały i przyrządy do obróbki materiałów włókienniczych. Zakupiony został także sprzęt gospodarstwa domowego do obróbki produktów spożywczych. Sala komputerowa doposażona została w roboty, mikrokontrolery, drukarkę 3D, długopisy 3D i sprzęt audiowizualny. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, plastyki czy informatyki lecz także w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych, kół zainteresowań. 

Koordynator projektu: Bożena Olszowska

 

PROJEKT "ŚWIETLICZAKI NA TROPIE...KOLORÓW ŚWIATA"

To już trzecia edycja projektu, w której uczniowie będą zwiedzali poszczególne kontynenty. Projekt składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw odpowiadających kolejno Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów. Celami projektu jest wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą; uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody; działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata; rozwijanie zdolności manualnych ucznia.

Koordynatorzy projektu: Magdalena Brożyna, Kamila Grzyb

 

PROGRAM „MINI EKSPERYMENTY”

Program realizowany będzie w świetlicach szkolnych, objęte nim będą dzieci z klas 1 – 3 przebywając  w świetlicy szkolnej. Uczniowie będą kolejno oglądać odcinki o przygodach małego smoka, które będą wprowadzeniem do tematu zajęć i wyjaśnieniem różnych zjawisk oraz pojęć. Dzięki programowi dzieci będą mogły poznać życie roślin i zwierząt, wykonać ciekawe eksperymenty, zrozumieć zjawiska zachodzące w życiu codziennym, rozwinąć swoje zdolności manualne, rozbudzić wyobraźnię, pobudzić ciekawość, a przede wszystkim dobrze się bawić!!

Koordynatorzy projektu: Magdalena Brożyna, Kamila Grzyb

 

UNIJNY PROGRAM DLA SZKÓŁ